Zonen van Zadok

Gepubliceerd op 8 april 2024 om 11:58

 

 

 

Zadok betekend: ‘rechtvaardig, gerechtigheid, wat overeenstemt met bestemming’

Hij was Hogepriester in de tijd van David, elfde in afstamming van Aaron, en was Priester naar de orde van Melchisedek zoals ook Jeshua was en stamden van de zelfde geslachtslijn af. Zadok is een type en voorafschaduw van het priesterschap dat komen zou, de Melchi-zadok of Melchizedek-orde. De vroeg Christelijke kerk is ontstaan uit het Judaïsme ten tijde van Jesjoea en daarna. In die tijd was er ook de mystieke stroming van de Essenen. (Die Jesjoea overigens niet navolgden). Wat nu duidelijk is geworden is dat er in 250 á 200 voor Christus al een machtswisseling heeft plaats gevonden ten koste van degenen die het volgens de orde van de HEER werkelijk voor het zeggen hadden in de tempel: de Zadok priesters. Deze werden verdreven, eerst door de Hasmonidische koningen en vervolgens door de sadduceeën en farizeeën die de macht in de tempel overnamen. Ondertussen bleef een heilige rest van Zadok priesters op de achtergrond aanwezig, hopend op herstel. We mogen er van uit gaan dat zowel de priester Zacharias als ook zijn zoon Johannes de Doper “undercover” Zadok priesters waren. Let nu alvast op het verband tussen zadok en (melchi)zedek.

De Zadok priesters geloofden dat ze eens weer in hun positie hersteld zouden worden en al hun kennis werd opgeschreven in de Qumran rollen. De inhoud van deze rollen die gevonden zijn, ontmaskeren in feite de ware identiteit van het Judeo-Rabinalisme en de Romeins christelijke stroming. Vandaar dat de publicatie van de inhoud dan ook lang tegengehouden is zowel door de RK-kerk als de Joodse gevestigde orde te Israël, die hun invloed daarvoor gebruikten. De inhoud is juist nu openbaar geworden en openbaart o.a. dat er altijd een zonnekalender is geweest onder beheer van de Zadok priesters en geen maankalender. De Joodse kalender vóór de Babylonische ballingschap was gebaseerd op de zon en niet op de maan. Door de Babylonische ballingschap veranderen de maanden van numeriek systeem in een naam-systeem. Alle namen van de Hebreeuwse maanden zijn afgeleid van de namen van Babylonische goden.

In Ezechiël 44 worden 3 groepen beschreven die niet-, beperkt- of juist zeer eervol in de tempel mogen dienen in het Vrederijk: De opstandigen, de Levieten en de Zadok priesters. Over deze Zadok-priesters staat in vers 15 “Maar de Levitische priesters, de zonen van Zadok, die hun taak ten behoeve van Mijn heiligdom vervuld hebben toen de Israëlieten van Mij afdwaalden, díe mogen in Mijn nabijheid komen om Mij te dienen. Zij mogen voor Mijn aangezicht staan om aan Mij vet en bloed aan te bieden, spreekt de Heere.” Wat de Zadok priesters mogen en niet mogen wordt verder beschreven tot en met vers 31.
Bedenk daarbij dat Jesjoea priester is naar de orde van Melchizedek. Hij is de Zadok hogepriester tot in eeuwigheid. De Hebreeënbrief beschrijft dit op diverse plaatsen, bijvoorbeeld in Hebreeën 5:6 en 7:17 U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Dit is een citaat uit Psalm 110:4. Als Jesjoea nog steeds deze hogepriester is naar de orde van Melchizedek, heeft hij dan niet de allerhoogste toegekende autoriteit van de vader, ook over de Bijbelse feestkalender? Ezechiël 44:24 spreekt over de rol van de Zadok-priesters m.b.t. de Moadiem: Op al Mijn feestdagen moeten zij Mijn wetten en Mijn verordeningen in acht nemen en Mijn sabbatten heiligen.

Het ware pad is dat van de Zadok priesters, waarvan de HERE zegt in Ezechiël 48:11. “Het zal zijn voor de priesteren, die geheiligd zijn uit de kinderen van Zadok, die Mijn wacht hebben waargenomen; die niet gedwaald hebben, als de kinderen Israëls dwaalden; gelijk als de andere Levieten gedwaald hebben”.

En Jesjoea is de laatste hogepriester naar de orde van Melchizedek. Wie wil niet met reikhalzend verlangen weten wat de Zadok priesters leerden en documenteerden tot het moment dat ze uit hun autoriteit verdreven werden vanaf de tijd van Antiochus Epifanus, een paar honderd jaar voor de geboorte van de Messias?

Antiochus Epifanus offerde varkens in de tempel en zette als eerste de Zadok priesters voor het blok: invoering maankalender in plaats van de zonnekalender of vervolging tot de dood. Dit bracht de Zadok priesters er toe hun heil elders te zoeken en hun informatie op papier veilig te stellen en zorgvuldig te bewaren in grotten te Qumran. Daar bleven ze bewaart totdat ze 68 jaar geleden werden teruggevonden. Inmiddels zijn deze rollen uitgebreid onderzocht en wat blijkt..

In 800 van de 1200 dode zee rollen staat veel informatie over de kalender
methode van de Zadokieten:

 • Ze leerden dat de dag s’ochtends begint tot de avond.
 • Dat de Bijbelse kalender een zonnekalender was en een jaar maakt van 364 dagen
 • Het jaar is verdeeld in 4 kwartalen, het 1ste kwartaal begint bij de voorjaars-equinox, het 2de bij de zomerzonnewende, het 3de bij de najaars-equinox en het vierde bij de winterzonnewende
 • Elk kwartaal telt 2 maanden van 30 dagen en de 3de maand heeft 31 dagen.
 • Dat maakt 4x 91 dagen en 13 sabbatten per kwartaal.
 • Een jaar heeft zo altijd 12 maanden en de 24 divisies van de Priesters dekten dat hele jaar precies af.
 • Alleen op 21 maart en 23 september zijn klokken correct met de zon


Wat moeten we met deze informatie? Als de Zadok-priesters niet de juiste dagindeling hadden gevolgd zoals deze in de dode zee rollen zijn doorgegeven, had de Heer nooit gezegd dat zij niet gedwaald hadden. Willen we de Zadok-priesters met hun “goede rapport” geloven en navolgen of de Farizeeër Hillel 2 die de kalender van het Jodendom heeft vastgesteld. Bedenk daarbij dat het de farizeeën waren die de Zadok-priesters uit hun ambt gezet hebben en duizenden van hen vervolgden en er aan meewerkten dat ze gekruisigd werden.

Een stukje geschiedenis wat nog maar sinds kort duidelijk is geworden: De zonnekalender, beheert door de Zadok-priesters werd tot in de tijd van de 2de tempel gebruikt onder Ezra en Nehemia. De nieuwe maan kalender was de officiële kalender van de Grieken, en toen Alexander de Grote het midden oosten veroverde in de 4de eeuw BC, werd deze kalender daar gaandeweg in gebruik genomen. Alleen Israël weigerde dat als enige volk in het Midden Oosten.

Tot Antiochus Epifanus op het toneel verscheen. Hij dwong Israël een maankalender te gaan volgen. In 172 BC stelde hij Menelaus aan als Hoge priester om de maan kalender te introduceren en de jonge mannen te helleniseren. Ten tijde van de Seleuciden kocht ene Jason het hogepriesterschap via Antiochus Epifanus voor veel geld; ook hij begon Jeruzalem te helleniseren. In 167BC deed A.E. er een schep bovenop: hij verbood de zonnekalender en bracht een Zeus-afgodsbeeld in de tempel. Het volk moest Zeus aanbidden (Bal Shamen) en men moest deelnemen aan het vereren van Dionysus, de zoon van Zeus. De Romeinen noemden die Bacchus. Dit festival, bacchanalia werd gehouden op 16 maart en 17 maart om de Equinox dag van Israël volgens de Henoch kalender te verontreinigen. Toen Antiochus Epifanus ook nog varkens ging offeren in de tempel was dat de druppel die de emmer deed overlopen en begon een religieuze familie, bekend als de Hasmoneanen een religieuze oorlog tegen dit verval en dit leidde tot de opstand van de Makkabeeën. Vanaf deze periode werden de Zadok priesters meer en meer het zwijgen op gelegd en werden ze gemarginaliseerd door uitmoorden en verdrijving uit hun woonplaatsen en de tempel. Wie geld had kocht het priesterambt in die tijd. De verdreven Zadok-priesters vormden o.a. een gemeenschap in Qumran. Ze hoopten op eerherstel.. maar helaas, de Farizeeën en de Sadduceeën namen de macht over in de tempel. De maankalender werd stevig verankert en het gezag van de Torah moest wijken voor interpretaties daarvan: de Mishna en de Talmoed. Antiochus Epifanus dwong Israël dus om Zeus en zijn zoon Bacchus te aanbidden. Dit gebeurde precies 350 jaar vanaf het tijdstip dat Darius begon te regeren in 521BC volgens Daniel tot 171 BC.

Het boek Jubileeën is geschreven in deze tijd en beschreef de Henoch kalender. Het waarschuwde de Hellenistische Joden voor de Atheense maankalender dat het nieuwe jaar liet beginnen na de zonnewende. En zo belanden we tenslotte in deze tijd waar gelovigen misleid worden door Joodse leer met deze achtergrond of door Christendom, ontstaan vanuit het Rooms Katholicisme.

Ondertussen zijn er door de rebellie van de mensheid en door misleiding vanuit het Babylon systeem (verwarring) allerlei andere kalender- methodes ontwikkeld zowel in de wereld als ook bij de verschillende wereldgodsdiensten. Veel van deze kalenders gebruiken de maan als oriëntatiepunt voor de tijd.


Ook de 2 huizen van Israël zijn meegezogen in de kalender-misleiding:

 • De mainstream van christenen leven naar de Gregoriaanse sterrenkalender waarin ook schrikkeldagen verwerkt zijn.
 • De mainstream van Joden gebruiken de Hillel-2 maankalender met aanpassingsregels en zelfs een 13de maand.
 • Daarbij is de dag van 24 uur gecorrumpeerd waardoor bijna ongemerkt die 365ste dag extra ingepast kan worden. Hiermee is echter het goddelijk ingestelde telpatroon van 7 dagen verstoord omdat de dagen qua naam nog wel kloppen maar niet meer in tijd. Zonder dat je het in de gaten hebt verspringt de sabbat 1 dag per jaar of zelfs 2 dagen eens in de 4 jaar.


Het lijkt er sterk op dat we in “de flessenhals” van de geschiedenis zitten vlak voor de wederkomst van Jeshua de Messias, hogepriester naar de orde van Melchizedek. In die titel schuilt zijn afkomst: het priestergeslacht van Zadok, waarvan de Heer zegt dat dit priestergeslacht tot in eeuwigheid in Zijn tempel mag dienen op de hoogste positie. Dit priestergeslacht, en dus ook de laatste Hogepriester Jeshua heeft de autoriteit over de kalender gekregen.

Zou het toeval zijn dat het boek Henoch en Jubileeën buiten de canon werden gehouden en dat tot heden ten dage Ezechiël en Daniel niet meegenomen worden naast de Torah lezingen? Al deze boeken vertellen over wie werkelijk de autoriteit behoren te bezitten en wat de ware kalender methode is.

Nogmaals, wie wil je volgen?

 • de rabbijnen met feesten berekend volgens een maankalender, een avond tot avond dagindeling en een groot toegekend gezag aan de Mishna, de Talmoed en wat niet meer?
 • Of christelijke leiders, zowel Rooms Katholiek of Protestant die historisch gezien uiteindelijk allemaal doen wat de Pausen door de eeuwen heen ingesteld hebben: de zondagsheiliging, een 24- tot 24 uur dagindeling, een “vrij van de wet” inclusief afschaffing of verandering van de feesten van de Heer, maar wel gebonden aan de kerkelijke instituties, veelal gezuurd door vervangingstheologie?
 • of gaan we voor de volharding der heiligen die vasthouden aan het getuigenis van Jesjoea de Messias, hogepriester naar de orde van Melchizedek en het houden van JaH’s geboden (Openbaring 14:12)?

Conclusie
Het is een onbetwist Bijbels feit dat de zonen van Zadok door de Heer waren aangesteld
om het ambt van Hoge Priester te bekleden. Dit zal ook zo zijn in het komende Koninkrijk van Yahoshua zoals dit beschreven is door de profeet Ezechiël. De historie die in Qumran gevonden is bewijst dat dit ambt de Zadokieten ontnomen is door geweld. Zo zijn de Farizeeën en Sadduceeën aan de macht gekomen. De hedendaagse Rabbijnen zijn hier uit voortgekomen en leiden Israël dus zonder Bijbels mandaat. Niet alleen dat, maar zij hebben ook het woord, de Torah van de HEER vervangen met hun eigen mondelinge Torah zoals deze is samengevat in de Talmoed.


Ik vraag u dan ook: ‘wie heeft nu de Bijbelse autoriteit’? Deze vraag wordt ook gesteld
bij Joodse academici zoals Professor Joseph Dan, hij schreef onlangs “mainstream Jewry during that period also did not accept the Pharisees ruling on the end of prophecy”.


De Farizeeën wilden het oude Testament afsluiten met de laatste profeet Maleachi maar de Qumran literatuur spreek over een leraar der rechtvaardigheid die moest komen. Daarom schrijft Professor Dan, “de gelovigen in Jezus van Nazareth accepteerde deze ruling ook niet”. Er moet met nieuwe ogen naar deze Jezus en Zijn gemeente gekeken worden, een gemeente die ook, volgens Professor Dan, de zon kalender aanhield. Zo moeten ook wij, met nieuwe ogen deze zaak grondig en objectief onderzoeken. Wij zien dan dat de Bijbelse autoriteit niet bij de Rabbijnen en Rome ligt maar dat deze loopt van de Zadokieten naar Zacharia, vader van Johannes die beiden Zadokieten waren. Johannes geeft deze autoriteit aan Yahoshua en Yahoshua geeft deze aan Zijn apostelen. Wat zij binden hier op aarde wordt gebonden in de Hemel. Jacobus de rechtvaardige, de halfbroer van Yahoshua was dan ook de leider van de Gemeente, ook hij was een Zadokiet. De gemeente van Yahoshua heeft dan zijn wortels in de Zadokieten en niet in de Essenen. Het waren niet de Essenen die de Qumran Bibliotheek schreven maar de Zadokieten. De Zadokieten verwachten de leraar der rechtvaardigheid en zij erkende Hem dan ook in Handelingen zes. De Priesters die zich aansloten bij de gemeente van de HEER, waar Jacobus de halfbroer van Yahoshua de leider van was, waren de verdreven zonen van Zadok de Priester. Het moet ook gezegd worden dat er een strijd was over het samenstellen van het oude Testament. Het is nu duidelijk waarom de boeken van Henoch en Jubileeën nooit in het oude testament zijn opgenomen. Ook mogen Ezechiël en Daniël liever niet gelezen worden, deze boeken worden dan ook niet in de wekelijkse Torah gedeelten behandeld. U mag niet weten dat de kalender een zon-kalender is zoals dit word geleerd in Henoch en Jubileeën en u mag ook niet weten dat de zonen van Zadok de officieel aangestelde leiders van het volk zijn. Het verbond van hun aanstelling is dus door de Rabbijnen geschonden. Wie is dan uw autoriteit? Dat is Jeshua, niet Rome of de Rabbijnen. Laten wij Hem dan centraal stellen, Hem dienen op de daarvoor aangewezen tijden, zodat de eredienst tussen de Heer, zijn Engelen en de mens weer hersteld mag worden. Weet u dat u bouwstenen in een levende tempel bent? Vanuit deze levende tempel moeten wij nu de HERE dienen totdat Hij Zijn Engelen zal sturen naar de vier windhoeken der aarden om de Zijne terug te brengen naar de tuin van Eden.

Deze informatie wil ik graag met jullie delen, deze bovenstaande studie  is van Charlie Lengkeek, Tesjoeva-gemeente, dit is een klein deel van zijn studie meer gericht over het Zadok-priesterschap, die ik in het geheel zal bijvoegen in pdf.

Deel 1

https://tesjoeva-gemeente.nl/wp-content/uploads/2013/09/deel-1-Tesjoeva-naar-de-B-kalender-V12-1.pdf

Deel 2

https://tesjoeva-gemeente.nl/wp-content/uploads/2013/09/deel-II-Tesjoeva-n-de-B-kalender-jan-V3.pdf

 

Meer informatie over de Zadok-priesterschap en de Zadokkalender in bijgevoegde link 


https://torahislight.org/calendar/

Deze informatie is ook allemaal nieuw voor mij en ik ben lerende, maar samen kunnen we tot de Bijbelse volheid komen.

JP

https://www.olivebranch57.nl/voorpagina-voorpagina/zadok-priesterschap-en-kalender/