De Eerste Opstanding

Gepubliceerd op 13 september 2018 om 21:49

De eerste opstanding

Olivebranch Pietersma·Vrijdag 29 januari 2016
Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren. Openbaringen 20:6
Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Romeinen 8 vers 19
De Bijbel leert in Leviticus dat de oogst drie fasen heeft, (maar ook drie opstandingen van het verkrijgen van een verheerlijkt opstandingslichaam) , het binnenhalen van de eerstelingen van God en het Lam dat is gerste-oogst (23:17), de eerstelingen tarwe-oogst, (23:22) en het oplezen of “nalezen” van de tarwe-oogst, (23:22) en ook wel druiven-oogst (wordt geplet).
Jezus is de Eersteling van de opstanding, Hij is de eersteling van de gerste-oogst die vroeg in het seizoen al rijp is, het beweegoffer, de eerste schoof werd gebracht van de eerste oogst uit het gerst dat gereed was (Lev.23:10-14).
Maar niet alle gerst in het Land was tegelijk rijp, en de gezalfde Eerstelingen van God en het Lam (de 144.000, Openb. 14), zij zijn de rest, en een overblijfsel van de gerste-oogst, deze zijn de overwinnaars, de zonen Gods, waarin God de overwinning gaat behalen over de vijanden, deze worden als een beweegoffer bewogen en naar de hemel gevoerd.
Deze overwinnaars zijn door God apart gezet en geroepen en getraind en toegerust, zwaar gelouterd en getraind om de komende tijd te dienen onder en krachtige zalving. Zij zullen bij de eerste opstanding horen en een verheerlijkt lichaam krijgen en zullen priesters van God en van Christus zijn. (Openb. 20;6)
Deze priesterschap zal naar de orde van Melchizedek zijn. Deze offers die werden gebracht ook van de gerste-oogst die konden in rijpheid variëren, van het in vuur geroosterde tot in volle rijpheid gekomen graan dat geplet of fijn gemalen werd gebracht. De Eerstelingen van God en het Lam zij zijn samen met Christus de ‘eerstelingen gezalfden’ van de eerstelingen-gerst-oogst, maar ook de eersten met een opstandingslichaam. De gerst spreekt van opstandingskracht.
Jezus de Gezalfde is de Eersteling en de 144.000 gezalfde eerstelingen van God en het Lam zijn in eenheid verbonden en zijn samen de eerste gerste-oogst. De eerstelingen uit de gerste-oogst zullen opstaan en zijn geroepen om samen met Jezus te regeren. Ze zijn een machtig leger van overwinnaars die verzameld worden om zodoende alle volken onder Zijn voeten te brengen. Zij zullen het licht en de glorie van God onthullen en laten schijnen en God zal over hen Zijn Geest in al Zijn volheid uitschenken.
Daarna komt de tarwe oogst wat is de Gemeente (vrouw uit Openbaringen 12), tarwe word in tegenstelling tot de gerst niet geheel uit de grond getrokken maar wordt afgesneden en zij worden in de Graanschuur (Zijn Schuilplaats) bewaard. In de grote verdrukking is er nog een nalezing op de tarwe oogst zij die in deze tijd tot levend geloof komen zullen dan gedood worden maar waarvan de Heer zegt in Openb. 20 vers 4-6 dat ook zij met Christus zullen heersen als koningen, duizend jaren lang.
We zien dat de drie oogst feesten dit profetische feesten zijn voor het oogsten van zielen. De gerste oogst heeft altijd te maken met de eerste opstanding. Gerst (gezalfde eerstelingen) overleeft veel meer dan tarwe (vrouw, gemeente) de droogte en hitte en kou.
De Eerstelingen van God en het Lam zullen na Jezus verandert worden en volgen in een geestelijk verheerlijkt lichaam, ze zullen veranderen van een fysiek lichaam naar een geestelijk lichaam.
Ze veranderen naar Zijn verheerlijkt lichaam toe van heerlijkheid tot heerlijkheid, door de Heer die Geest is (2 Cor. 3:18). Vernederde, in oneer en vergankelijkheid gezaaide lichamen blijken veranderd te zijn en aan Jezus' verheerlijkt lichaam gelijkvormig geworden (1 Cor.15:42-43, Fil.3:21).
Niet alleen onze lichamen zullen verschillend zijn van elkaar maar er zal ook een verschil van niveau zijn in heerlijkheid. Naar de mate wij gestorven zijn aan ons zelf na die zelfde mate zullen wij ook vervuld en verheerlijkt worden met Hem en Zijn Heerlijkheid en licht weerspiegelen. Zo zal een ieder in zijn eigen mate de Heerlijkheid van God in de eeuwigheid reflecteren. Dat blijkt onder andere uit de tekst van 1 Kor. 15:41.
“De heerlijkheid der zon is een andere dan de heerlijkheid der maan, weer anders is de heerlijkheid der sterren; want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn.”
Onze Heerlijkheid die we nu reeds bezitten in ons leven is nog niet zichtbaar maar die zal gezien worden in ons wanneer we voor Christus komen te staan en wij een nieuwe verheerlijkt opstandings-lichaam krijgen. Dan zullen we werkelijk zien wie we zijn. Wij zullen dan een ieder zien zoals hij of zij is in zijn eigen glans en heerlijkheid en een ieder zal zijn eigen heerlijkheid stralen de ene als de zon en de andere als de maan en de andere weer als schitterende sterren.
Onze opstandingslichaam zal de zelfde kenmerken dragen van ons aardse leven, dat was ook zo bij Jezus in Zijn opstandingslichaam daar waren de littekenen van Zijn kruisiging zichtbaar die Hij droeg en zo zal dat dan ook bij ons zijn. Maar ook zal het verheerlijkt lichaam niet gebonden zijn en beperkt worden zoals het sterfelijke lichaam van vlees en bloed en zullen zich overal vrij kunnen bewegen en verplaatsen over en door alles heen, ze zullen een lichaam krijgen zoals Jezus na Zijn opstanding kreeg, een verheerlijkt lichaam waar Hij zich aan de mensen liet tonen. Hun lichamen zijn als aan de engelen gelijk en kunnen niet meer sterven.
Jezus zeide tot hen: De kinderen dezer eeuw huwen en worden ten huwelijk genomen, maar die waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen. Want zij kunnen niet meer sterven; immers, zij zijn aan de engelen gelijk en zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn. (Luc. 20:34-36)
Dus van ons oude lichaam zal in de opstanding niets meer overblijven we zullen een hemels lichaam krijgen en daar zal onderscheid zijn tussen de mensen in heerlijkheid, en daar zal geen huwelijk meer zijn en worden niet meer ten huwelijk genomen.
Dus wat je hier op aarde bent en hoe je Hem gediend hebt, zul je daar worden. Zo Jezus, toen Hij hier op aarde wandelde de afstraling van de Vader was en een afdruk van Zijn wezen, laten ook wij nu dat van Hem zijn, Jezus onze Heer, zodat een ieder die ons ziet, niet meer ons zal zien maar de Heerlijkheid van Hem, Jezus in ons zien, het is niet meer ik maar Christus in mij.
De schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods, dus de overwinnaars krijgen als eersten een opstandingslichaam daarna de Gemeente bij Jezus Zijn komst zoals beschreven in 1 Thes. 4:17 “ want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.”
1 Korinthiërs 15 : 51-53 zei Paulus, “Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.
“En zo zullen wij altijd met de Here wezen”
JP/jan.’16

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.