Hitler en de Holocaust

Gepubliceerd op 16 maart 2024 om 10:42

 

Hitler en wat er gebeurde met de Joden in WW II . Wat zegt de Bijbel?Moord.

Nee meneer er zijn geen 6 miljoen Joden vermoord in de 2e wereldoorlog.

Ik denk: Wat zou hij bedoelen, het is toch een feit dat er zoveel Joden zijn omgekomen? Of is dit weer iemand die meent de holocaust te moeten ontkennen? Mijn gesprekspartner onderbreekt mijn gedachten en zegt:

Er is toen 6 miljoen maal besloten een Jood te vermoorden.

Een heel bijzondere uitspraak. Als je er over nadenkt is het ook een afschuwelijke waarheid.

Over het volk Israël is heel veel geschreven en niet in de laatste plaats in de bijbel. Vele profetieën gaan over dit geplaagde volk. Is het dan niet op z'n minst merkwaardig te noemen dat een gebeurtenis als de holocaust, die zo velen van de Joden betreft en uiteindelijk de vorming van de huidige staat Israël tot gevolg heeft, nergens in de profetieën voorkomt.

Of toch wel?

Daniël 11 een overdenking.

In het boek Daniël lezen we in hoofdstuk 10 dat de Heer bij Daniël komt en in vers 14 tegen hem zegt:

Ik ben gekomen om te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal; want wederom is het een gezicht aangaande de toekomst.

In hoofdstuk 11 begint dan het verslag over deze toekomst.

Tot en met vers 32 zijn de uitleggers van deze profetie het meestal wel eens. Er wordt hier een deel van de wereldgeschiedenis beschreven. Dit eindigt dan met Antiochus Epifanus, ongeveer 150 jaar voor Christus.

Van vers 36 tot en met 45 zien velen een beschrijving van de antichrist, die zal heersen in Israël tijdens de grote verdrukking. Veel van dit gedeelte doet dan ook aan die persoon denken.

Maar is hij het ook werkelijk die hier beschreven wordt?

Er zijn twee redenen om aan te nemen dat het hier toch over iemand anders gaat.

Chronologie.

Als de Joodse antichrist leeft en heerst ten tijde van de grote verdrukking, dan strookt dat niet met wat in vers 36-45 geschreven staat. In vers 45 komt deze persoon namelijk aan zijn einde en dan komt pas de grote verdrukking in hoofdstuk 12 vers 1.

Als tot vers 36 de geschiedenis in chronologische volgorde is beschreven, wat logisch is voor geschiedschrijving, dan moet er wel een duidelijk aanwijsbare reden zijn om in de eerste verzen van hoofdstuk 12 ineens terug te grijpen in de geschiedenis.

Dit is niet aannemelijk.

Oorlogszuchtig.

Alles wijst er in dit gedeelte vanaf hoofdstuk 11 vers 36 op dat deze persoon zeer oorlogszuchtig is en zo maar andere landen binnen valt (vers 40) en onder de voet loopt. De heerser over Europa en de antichrist uit Israël zullen echter niet door oorlog, maar door verdragen (zie o.a. Daniël 2 vers 43 en Openbaring 13) al dat gebied onder hun beheer krijgen, ja de hele wereld zal zelfs achter deze beide personen aangaan. Zie ook Daniël 7 vers 19 en verder.

Conclusie moet zijn dat hier in Daniël 11 vers 36 en verder iemand anders beschreven wordt.

Wie zou dat moeten zijn?

Verdelgen en vernietigen.

Kerntekst in dit gedeelte is vers 44:

Doch geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem ontstellen, zodat hij in grote grimmigheid zal uittrekken om velen te verdelgen en te vernietigen.

Het gaat nog steeds over de toekomst van de Joden. Beter gezegd: over het volk van Daniël. Hij behoort immers tot de twee stammen van Israël. Hij was uit Juda.

Daarom wordt met velen ook de Joden bedoeld. Het kan dus wel over andere volken gaan, maar toch zeker over de Joden.

De twee stammen van Israël waren echter verstrooid o.a. over grote delen van Europa. Om dus velen van hen te kunnen verdelgen, moet die persoon wel eerst zeggenschap krijgen over dat hele gebied. Vandaar dat we lezen dat hij als een overstroming steeds verder om zich heen zal grijpen en het ene na het andere land onder de voet zal lopen.

Hitler de verdelger.

Lezen we nu nauwkeurig wat er allemaal vanaf hoofdstuk 11 vers 36 staat, dan kunnen we zeggen dat heel veel terug te vinden is in de geschiedenis van de tweede wereldoorlog en Hitler als persoon die hier beschreven wordt.

1. Hij zal zich verheffen tegen elke god. Men riep: Heil Hitler! Alsof hij een god was.

2. De god der vestingen zou hij vereren. Hitler voerde voortdurend oorlog en stopte daar alle kostbaarheden in.

3. Zij die in zijn gevolg waren, werden aangesteld over veroverde gebieden.

4. Zelfs de schatten van Egypte werden weg geroofd.

   Enz. enz.

5. Geruchten uit het noorden betreffen dan de tegenslagen in Rusland en hoe zijn legers daar vastlopen, terwijl ze zo onoverwinnelijk leken.

Geruchten uit het oosten betekent wellicht dat de Japanse troepen, die Duitsland over land zouden komen helpen, op een gegeven moment rechtsomkeer maakten.

Dan besluit hij om velen te verdelgen, met verdelgingsmiddelen te vergassen en te vernietigen, te niet te doen door massale verbranding.

Zie hier een beschrijving van de Duitse concentratiekampen en hun werkmethoden.

Hitler's einde.

Uiteindelijk komt deze persoon aan zijn einde zonder dat iemand hem helpt. Op het laatst zal iedereen hem in de steek laten en sterft hij zonder dat iemand daarin de hand heeft. Ook God niet?

Dan betekent het letterlijk dat Hitler zelfmoord pleegt.

Dus hij is niet de Joodse antichrist.

Van de Joodse antichrist staat in Openbaring 19 vers 19 en 20 dat hij levend geworpen wordt in de poel van vuur. Wederom dus een aanwijzing dat hier in Daniël 11 iemand anders bedoeld is.

Toch één volk.

Waarom is deze uitleg van groot belang?

Hoofdstuk 12 van Daniël begint met: te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe.

Vanaf hoofdstuk 11:33 ging het niet over Daniël's volk, maar over sommigen of velen uit dat volk. Niet het Joodse volk was onderwerp maar het individu, omdat ze niet meer zichtbaar waren als volk daar ze verstrooid waren.

Maar nu lezen we in hoofstuk 12 vers 1 weer over de zonen van uw volk, hetgeen wellicht een verwijzing is naar een hernieuwde staat Israël. (Vergelijk hiermee Ezechiël 37. De dorre doodsbeenderen die tot een volk worden)

Michaël zal ze helpen. God's generaal zal het volk bijstaan in hun strijd.

We zien dan ook dat de Joden sinds de oprichting van de staat Israël op ongelooflijke wijze de ene na de andere oorlog gewonnen hebben.

Bemoediging voor ons.

Hoofdstuk 12 van Daniël begint dus met onze tijd!

In het voorgaande hoofdstuk is de geschiedenis beschreven van de afgelopen 2400 jaar. (ongeveer)

Eeuwen gingen voorbij. Maar nu staat er: te dien tijde.

Met andere woorden: dat duurt geen eeuwen meer, maar kan elk moment gebeuren.

Dan komt de grote verdrukking, de tijd van de Openbaring. De tijd van rampspoed!

In die tijd leven wij nu!

Maar voordat die tijd aanbreekt zullen alle gelovige christenen in de hemel worden opgenomen, om met Christus te mogen zijn voor altijd.

Zie voor een nadere uitleg:    De morgenster.

Wij leven in de tijd dat de Here Jezus terugkomt om Zijn Gemeente te halen.

We weten niet precies wanneer, dat weet niemand dan God de Vader, maar het is bijna zover.

De Bruidegom komt om Zijn Bruid tot Zich te nemen. Openbaring 22 vers 17 - 21.

Maranatha.